شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم نخ کنفی جهت بستن خوشه خرما از طريق مناقصه كتبي عمومي در سال ۱۴۰۲ اقدام نمايد.

لذا فروشندگان ذيصلاح متقاضي اين امر مي توانند با اخذ برگ شرايط شركت در مناقصه از دفتر مركزي شركت واقع در كرمان-بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲ پيشنهاد كتبي خود را در پاكت سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تحويل دبيرخانه شركت نمايند.

 جلسه مناقصه ساعت ۱۲:۳۰ همان روزدردفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد.

 شماره تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۳۴ 

شرکت کشت وصنعت فتح و نصر کرمان