شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش 120 رأس میش حذفی محصول دامداری مزرعه دشتکار بردسیر از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذبرگ شرایط شرکت درمزايده ازدفترمرکزی شرکت واقع درکرمان-بلوارجانباز- خیابان ارتش نبش کوچه12- شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان واحد فروش، پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته تا ساعت12روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت 12:30 همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد. تلفن ثابت: 32758006-32758002-034 موبایل: 09138416400