مقایسه سه پایه رویشی M9، MM111  و MM106 در جذب سدیم، پتاسیم و کلر در شرایط تنش شوری NaCl