معرفی اعضای هیئت مدیره

نامنام خانوادگیسمتنوع عضویتنماینده از طرف
محمدرضا باباییرئیس هیئت مدیرهغیر موظفشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
هادیجوزی تجرهنائب رئیس هئیت مدیرهغیر موظفبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
حسین امیری ابراهیم آبادیمدیرعامل و عضو هئیت مدیرهموظفشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
سید شهاب الدینهاشمیعضو هئیت مدیرهموظفشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
اعظمزینلی بوجانیعضو هئیت مدیرهغیر موظفشرکت ره نگار خاورمیانه پارس