همکار گرامي :

با سلام و سپاس از انتخاب شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان به عنوان همكار تجاري و با اميد به اينكه بتوانيم در ادامه راه همراه خوبي براي مجموعه شما باشيم .
خواهشمند است با تكميل اين فرم و پاسخگوئي دقيق به سوالات ، مارا براي ارائه هر چه بهتر خدمات و بهبود مستمر آنها ياري نمائيد .

پيشاپيش از وقتي كه براي اينكار صرف مي كنيد صميمانه سپاسگزاريم.

فرم ارائه پیشنهاد