معرفی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10630104509 در تاریخ 24/01/1372در اداره ثبت شرکت های کرمان تحت شماره ۲۲۷۹ به ثبت رسیده است. این شرکت طی سال 1371 براساس مصوبات مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره)، معاونت کشاورزی مجتمع اقتصادی استانها منحل و شرکتهای کشت و صنعت در استانها تاسیس و کلیه مزارع، باغات و زمینهای کشاورزی به همراه پرسنل مربوطه از معاونت کشاورزی مجتمع اقتصادی استانها به شرکتهای جدید التاسیس براساس قرار دادهای مزارعه یا مساقات منتقل شده است. شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان بر همین اساس در سال 1372 تاسیس و زمینهای کشاورزی و باغات براساس قرار داد مساقات و مزارعه منعقده از سوی مجتمع اقتصادی کرمان در اختیار شرکت قرار گرفته است. مجتمع اقتصادی کمیته امام (ره) بعنوان موسس، سرمایه گذار و شرکت مادر محسوب می شد . و در حال حاضر با توجه به قرارداد فروش سهام منعقده فی مابین دو نهاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و واحد نهایی گروه ،بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و از ابتدای مهرماه تحت مدیریت شرکت مذکور ادامه فعالیت داده است . دفتر رسمی شرکت واقع در كرمان، خيابان ارتش نبش کوچه 12 دایر است .